ptkkf.pulawy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Biegi Niepodległości 2021

Drukuj PDF

REGULAMIN
XXXII Ogólnopolskich Biegów Niepodległości - Puławy 2021


1. Cel:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
- popularyzacja walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych Ziemi Puławskie
- uczczenie Święta Niepodleglości

2. Organizator:
- Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

3. Współorganizator:
- Rada i Urząd Miasta Puławy

4. Partnerzy:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
- Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach

6. Termin i miejsce:
- 11 listopada 2021 roku
- Start i meta wszystkich biegów: plac główny Skweru Niepodległości w Puławach

7. Dystanse:
- Bieg główny: 10km
- Bieg masowy: 5km
- Biegi młodzieżowe: od 600m do 1,8 km

8. Warunki uczestnictwa:
- wszyscy chętni bez ograniczeń zdrowotnych
- w biegach młodzieżowych obowiązuje zaświadczenie lekarskie (dopuszcza się listy zbiorowe),
- młodzież, która nie ukończyła 16 lat może startować w biegu na 5km tylko za zgodą opiekunów (obowiązują zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia jak w biegu na 10km)
- w biegu na 10km mogą startować osoby, które ukończyły 16 lat i przedstawią zaświadczenie lekarskie (dopuszcza się złożenie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność przez osoby dorosłe, osoby niepełnoletnie dodatkowo zgoda rodziców). Druki do pobrania w biurze zawodów lub ze strony internetowej www.ptkkf.pulawy.pl (zalecane)
- wspólny limit uczestników dla biegów na 10 i 5 km – 300 osób
- wszyscy uczestnicy biegów młodzieżowych posiadają karty startowe (wzór w załączeniu)

9. Zgłoszenia:
- biegi młodzieżowe zapisy w biurze zawodów (Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Mała w Puławach w godz. 9.00-11.15)
- biegi na 10km i 5 km drogą internetową na stronie www.ptkkf.pulawy.pl
- uczestnicy biegów na 10km i 5km do godz. 11.30 zgłaszają się w biurze zawodów (SP nr 2 w celu weryfikacji i odbioru numeru startowego (niezbędny dowód tożsamości i dowód wpłaty) oraz pakietu startowego

10. Opłata startowa:
- uczestnicy biegów na 10km i 5km (dokonują wpłaty i zgłoszenia):
w terminie do 30 października – 30zł (liczy się data wpływu)
w terminie do 8 listopada – 40 zł
w dniu 11 listopada w biurze zawodów 50 zł (bez względu na ewentualne wcześniejsze zapisy internetowe)
- osoby w wieku 70 lat i starsze bezpłatnie

Opłatę należy wpłacić na konto PTKKF nr 57 1020 3219 0000 9502 0043 1007 w PKO BP S.A. o/Puławy z podaniem imiennie i nazwiska oraz dopiskiem „Biegi Niepodległości – Puławy 2021”  

11. Kategorie wiekowe:
- biegi młodzieżowe osobno chłopcy i dziewczęta 2011 i młodsi (-sze), 2010-2009, 2008-2007, 2006-2005, 2004-2002 (obie kategorie w szkołach średnich rozgrywane w tym samym czasie, ale odrębne klasyfikacje indywidualne)
- bieg na 5km: kobiety open, mężczyźni open
- bieg na 10km: kobiety open, do 35 lat (1986 i młodsze), 36 - 45 lat  (1985-1976), 46 lat i starsze (1975 i starsze)
Mężczyźni open oraz M1 18-29lat (2003-1992); M2 30-39 lat (1991-1982); M3 40-49 lat (1981-1972), M4 50-59 lat (1971-1962), M5 60 lat i starsi (1961 i starsi)

12. Klasyfikacja:
- punktuje 30 zawodników w każdym biegu rywalizacji indywidualnej (do klasyfikacji drużynowej szkół):
Im-35pkt; IIm-32pkt; IIIm-29pkt; IVm-27pkt; Vm-26pkt ……XXXm-1pkt.
-  dodatkowo do klasyfikacji drużynowej szkół i klubowej dolicza się po 1pkt. za każdego zawodnika, który ukończył bieg
- klasyfikacja grup wiekowych w biegu na 10km tylko w sytuacji, gdy bieg ukończy co najmniej 3 zawodników danej grupy

13. Opis tras:
asfalt, kostka, w lesie podłoże twarde i piaszczyste; trasa mało zróżnicowana
Trasa I – Skwer Niepodległości, al. Mała, ul. Czartoryskich, al. Królewska, Skwer Niepodległości (ok. 600m)
Trasa II – Skwer Niepodległości, al. Mała ul. Czartoryskich, al. Królewska, aleje Skweru Niepodległości, Al. Mała,  Skwer Niepodległości (ok. 900 m)
Trasa III – Skwer Niepodległości, al. Mała, ul. Czartoryskich, Osada Pałacowa, Łacha Wiślana, Osada Pałacowa, ul. Czartoryskich, al. Królewska, Skwer Niepodległości (2,5 km)
- nawierzchnia: asfalt, bruk, alejki żwirowe i ziemne
- teren lekko zróżnicowany
- nie atestowana

Pomiar czasu w biegach na 10km i 5km elektroniczny za pomocą czipów.

14. Nagrody:
- wszyscy uczestnicy biegów młodzieżowych otrzymują dyplomy uczestnictwa
- biegi młodzieżowe miejsca I – III medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, IV – VI dyplomy, upominki
- bieg na 5km; Kobiety i Mężczyźni za miejsca I – III; puchary, nagrody rzeczowe
- bieg na 10km: kobiety i mężczyźni open za miejsca I – III nagrody finansowe, puchary; kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III, puchary (ew. za Im nagroda finansowa). Nagrody nie podlegają kumulacji.
- nagrody specjalne dla zwycięzców klasyfikacji: najlepsi puławianie, najlepsi nauczyciele, najstarsi uczestnicy (osobno kobiety i mężczyźni)
- niepełnosprawni: za miejsca I-III puchary, dyplomy i nagrody finansowe
- klasyfikacja drużynowa szkół i klubowa za miejsca I-III puchary i dyplomy

15. Finanse:
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
- przejazdy i inne koszty własne pokrywają uczestnicy

16. Uwagi końcowe:
- wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na czas biegu
- organizator zabezpiecza przebieralnię, ale nie bierze odpowiedzialności za pozostawiony tam sprzęt, odzież itp.
- impreza odbywa się bez względu na pogodę
- w kategorii niepełnosprawnych klasyfikowane są tylko osoby z uszkodzeniem dolnych narządów ruchu
- organizator zabezpiecza sobie prawo do zmiany regulaminu nagradzania
- pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników dla potrzeb Biegu i Organizatora
- w sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
- protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji (100 zł) do sędziego głównego w ciągu 0,5 godz. po zakończeniu biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uznania protestu, kaucja nie podlega zwrotowi
- organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego do kalendarza PSB lub swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprezy
- pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania biegu, szatnia-przebieralnia, natryski, posiłek po biegu – pomieszczania Szkoły Podstawowej nr 2
- Wszyscy uczestnicy biegów na 10km i 5km w ramach opłaty startowej otrzymują pakiet startowy (co najmniej medal, koszulka, numer startowy, bon na posiłek, istnieje również możliwość zakupu za 5 zł pamiątkowego medalu z odwołanych z powodu pandemii majowych Ogólnopolskich Biegów o „Błękitną Wstęgę Wisły” foto na facebooku Pulawskie TKKF PTKKF)
- wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi
- w przypadku dużej ilości zgłoszeń i wpłat po 8 listopada 2021, ewentualne brakujące pakiety startowe organizator dostarczy drogą pocztową

 

wzór kart startowej

 

................................................................................................
(nazwisko i imię)


................................................................................................
(rok urodzenia)


................................................................................................
Szkoła (nr, miejscowość - klub)
PROGRAM MINUTOWY

Godz.      

Trasa Długość
10.00 otwarcie imprezy

10.10 dziewczęta 2011 i młodsze      
trasa 1 ok. 600 m
10.20 chłopcy 2011 i młodsi trasa 1
10.30 chłopcy 2010-2009
trasa 1x2
10.45 chłopcy 2008-2007
trasa 1x2
11.00 dziewczęta 2006-2002 trasa 1x2
11.10 dziewczęta 2010-2009
trasa 2 ok. 900m
11.20 dziewczęta 2008-2007 trasa 2
11.30 chłopcy 2006-2002 trasa 2x2

12.00

bieg główny - 10 km

bieg masowy - 5 km

trasa 3x4

trasa 3x2

2500 m
13.30 zakończenie imprezy


 

- Oświadczenie (badania lekarskie)

- Oświadczenie rodzica


Patronat medialny


uczestnicy biegów na 10km i 5km (dokonują wpłaty i zgłoszenia):

w terminie do 11 października ? 30zł (liczy się data wpływu)

w terminie do 20 października ? 35 zł

w terminie do 30 października ? 40 zł

w dniu 8 listopada w biurze zawodów 50 zł (bez względu na ewentualne wcześniejsze zapisy

internetowe)

- mieszkańcy Puław niezależnie od terminu zgłoszeń 30 zł

- osoby w wieku 70 lat i starsze bezpłatnie

Opłatę należy wpłacić na konto PTKKF nr 57 1020 3219 0000 9502 0043 1007 w PKO BP S.A. o/Puławy z podaniem imiennie i nazwiska oraz dopiskiem ?Biegi Niepodległości ? Puławy 2015?