ptkkf.pulawy.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Biegi Niepodległości 2019

Drukuj PDF

REGULAMIN
XXX Ogólnopolskich Biegów Niepodległości - Puławy 2019


1. Cel:
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
- popularyzacja walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych Ziemi Puławskiej

2. Organizator:
- Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

3. Sponsor generalny:
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna

4. Współorganizator:
- Rada i Urząd Miasta Puławy

5. Partnerzy:
- Urząd Marszałkowski w Lublinie
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
- Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach

6. Termin i miejsce:
- 11 listopada 2018 roku
- Start i meta wszystkich biegów: plac główny Skweru Niepodległości w Puławach

7. Dystans:
- Bieg główny - 10 km
- Bieg masowy - 5 km
- Biegi dziecięco-młodzieżowe - od 600 m do 1,8 km

8. Warunki uczestnictwa:
- wszyscy chętni bez ograniczeń zdrowotnych
- w biegach młodzieżowych obowiązuje zaświadczenie lekarskie (dopuszcza się listy zbiorowe),
- młodzież, która nie ukończyła 16 lat może startować w biegu na 5 km tylko za zgodą opiekunów (obowiązują zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia jak w biegu na 10 km)
- w biegu na 10 km mogą startować osoby, które ukończyły 16 lat i przedstawią zaświadczenie lekarskie (dopuszcza się złożenie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność przez osoby dorosłe, osoby niepełnoletnie dodatkowo zgoda rodziców). Druki do pobrania w biurze zawodów lub ze strony internetowej www.ptkkf.pulawy.pl (zalecane)
- wspólny limit uczestników dla biegów na 10 i 5 km - 300 osób
- wszyscy uczestnicy biegów młodzieżowych posiadają karty startowe (wzór w załączeniu)

9. Zgłoszenia:
- biegi młodzieżowe zapisy w biurze zawodów (Szkoła Podstawowa nr 2, Aleja Mała w Puławach, godz. 9.00-11.15)
- biegi na 10km i 5 km drogą internetową na stronie www.ptkkf.pulawy.pl.
- uczestnicy biegów na 10km i 5km do godz. 11.30 zgłaszają się w biurze zawodów (SP nr 2) w celu weryfikacji i odbioru numeru startowego (niezbędny dowód tożsamości i dowód wpłaty) oraz pakietu startowego

10. Opłata startowa:
- uczestnicy biegów na 10km i 5km (dokonują wpłaty i zgłoszenia):
w terminie do 25 października - 30zł (liczy się data wpływu)
w terminie do 8 listopada - 40 zł
w dniu 11 listopada w biurze zawodów 50 zł (bez względu na ewentualne wcześniejsze zapisy internetowe)
- mieszkańcy Puław niezależnie od terminu zgłoszeń 30 zł
- osoby w wieku 70 lat i starsze bezpłatnie

Opłatę należy wpłacić na konto PTKKF nr 57 1020 3219 0000 9502 0043 1007 w PKO BP S.A. o/Puławy z podaniem imiennie i nazwiska oraz dopiskiem "Biegi Niepodległości - Puławy 2019"

11. Kategorie wiekowe:
- biegi młodzieżowe osobno chłopcy i dziewczęta 2009 i młodsi (-sze), 2008-2007, 2006-2005, 2004-2002, 2001-2000 (obie kategorie w szkołach średnich rozgrywane w tym samym czasie, ale odrębne klasyfikacje indywidualne)
- bieg na 5km: kobiety open, mężczyźni open
- bieg na 10km: kobiety open, do 35 lat (1984 i młodsze), 36-45 lat (1983-1974), 46 lat i starsze (1973 i starsze)
mężczyźni open oraz M1 18-29lat (2001-1990); M2 30-39 lat (1989-1980); M3 40-49 lat (1979-1970), M4 50-59 lat (1969-1960), M5 60 lat i starsi (1959 i starsi)

12. Klasyfikacja:
- punktuje 30 zawodników w każdym biegu rywalizacji indywidualnej: Im-35pkt; IIm-32pkt; IIIm-29pkt; IVm-27pkt; Vm-26pkt ... XXXm-1pkt.
- dodatkowo do klasyfikacji drużynowej szkół i klubowej dolicza się po 1pkt. za każdego zawodnika, który ukończył bieg
- klasyfikacja grup wiekowych w biegu na 10km tylko w sytuacji, gdy bieg ukończy co najmniej 3 zawodników danej grupy

13. Opisy tras: asfalt, kostka, w lesie podłoże twarde i piaszczyste; trasa mało zróżnicowana
Trasa I - Skwer Niepodległości, Al. Mała, ul. Czartoryskich, Al. Królewska, Skwer Niepodległości (ok. 600m)
Trasa II - Skwer Niepodległości, Al. Mała ul. Czartoryskich, Al. Królewska, aleje Skweru Niepodległości, Al. Mała,  Skwer Niepodległości (ok. 900 m)
Trasa III - Skwer Niepodległości, Al. Mała, ul. Czartoryskich, Osada Pałacowa, Łacha Wiślana, Osada Pałacowa, ul. Czartoryskich, Al. Królewska, Skwer Niepodległości (2,5 km)
- nawierzchnia: asfalt, bruk, alejki żwirowe i ziemne
- teren lekko zróżnicowany
- nie atestowana

Pomiar czasu w biegach na 10km i 5km elektroniczny za pomocą zwrotnych czipów.

14. Nagrody:
- wszyscy uczestnicy biegów młodzieżowych otrzymują dyplomy uczestnictwa
- biegi młodzieżowe miejsca I - III medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, IV - VI dyplomy, upominki
- bieg na 5km; Kobiety i Mężczyźni za miejsca I - III; puchary, nagrody rzeczowe
- bieg na 10km: kobiety i mężczyźni open za miejsca I - VI nagrody finansowe, puchary; kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: za miejsca I - III, puchary, nagrody rzeczowe (ew. za Im nagroda finansowa). Nagrody nie podlegają kumulacji.
- nagrody specjalne dla zwycięzców klasyfikacji: najlepsi puławianie, najlepsi nauczyciele, najstarsi uczestnicy (osobno kobiety i mężczyźni)
- niepełnosprawni: za miejsca I-III puchary, dyplomy i nagrody finansowe
- klasyfikacja drużynowa szkół i klubowa za miejsca I-III puchary i dyplomy

15. Finanse:
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
- przejazdy i inne koszty własne pokrywają uczestnicy

16. Uwagi końcowe:
- wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na czas biegu
- organizator zabezpiecza przebieralnię, ale nie bierze odpowiedzialności za pozostawiony tam sprzęt, odzież itp.
- impreza odbywa się bez względu na pogodę
- w kategorii niepełnosprawnych klasyfikowane są tylko osoby z uszkodzeniem dolnych narządów ruchu
- organizator zabezpiecza sobie prawo do zmiany regulaminu nagradzania
- pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników dla potrzeb Biegu i Organizatora
- w sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator
- protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji (100 zł) do sędziego głównego w ciągu 0,5 godz. po zakończeniu biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uznania protestu, kaucja nie podlega zwrotowi
- organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego do kalendarza PSB lub swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprezy
- pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania biegu, szatnia-przebieralnia, natryski, posiłek po biegu - pomieszczania Szkoły Podstawowej nr 2
- Wszyscy uczestnicy biegów na 10km i 5km w ramach opłaty startowej otrzymują pakiet startowy (medal, koszulka, numer startowy, bon na posiłek)
- wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi
- w przypadku dużej ilości zgłoszeń i wpłat po 5 listopada 2019, ewentualne brakujące pakiety startowe organizator dostarczy drogą pocztową

wzór kart startowej

 

................................................................................................
(nazwisko i imię)


................................................................................................
(rok urodzenia)


................................................................................................
Szkoła (nr, miejscowość - klub)
PROGRAM MINUTOWY

Godz.      

Trasa Długość
10.00 otwarcie imprezy

10.10 dziewczęta 2009 i młodsze      
trasa 1 ok. 600 m
10.20 chłopcy 2009 i młodsi trasa 1
10.30 chłopcy 2008-2007
trasa 1x2
10.45 chłopcy 2006-2005
trasa 1x2
11.00 dziewczęta 2004-2000 trasa 1x2
11.10 dziewczęta 2008-2007
trasa 2 ok. 900m
11.20 dziewczęta 2006-2005 trasa 2
11.30 chłopcy 2004-2000 trasa 2x2

12.00

bieg główny - 10 km

bieg masowy - 5 km

trasa 3x4

trasa 3x2

2500 m
13.30 zakończenie imprezy


 

- Oświadczenie (badania lekarskie)

- Oświadczenie rodzica


Patronat medialny


uczestnicy biegów na 10km i 5km (dokonują wpłaty i zgłoszenia):

w terminie do 11 października ? 30zł (liczy się data wpływu)

w terminie do 20 października ? 35 zł

w terminie do 30 października ? 40 zł

w dniu 8 listopada w biurze zawodów 50 zł (bez względu na ewentualne wcześniejsze zapisy

internetowe)

- mieszkańcy Puław niezależnie od terminu zgłoszeń 30 zł

- osoby w wieku 70 lat i starsze bezpłatnie

Opłatę należy wpłacić na konto PTKKF nr 57 1020 3219 0000 9502 0043 1007 w PKO BP S.A. o/Puławy z podaniem imiennie i nazwiska oraz dopiskiem ?Biegi Niepodległości ? Puławy 2015?